Hakkımızda

logo-beksBellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS), MSGSÜ Sosyoloji Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlerinin içinde yer aldığı bir grup tarafından 14 Aralık 2010’da kuruldu. BEKS’in amacı kolektif bellek, geçmişin anlamlandırılması, kültürel üretim alanları, kültürlerarası etkileşim, etnilerarası ilişkiler, diaspora, toplumsal hareketler, alt kültürler, gençlik sosyolojisi konularında disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla sosyolojik araştırmalar yaparak tartışma ortamları oluşturmak, kuram ve yöntemler geliştirmektir. BEKS’in bellek alanındaki çalışmalarının temel amacı, şimdiye kadar resmi tarih yazımında dışarıda bırakılan, toplumsal olarak dezavantajlı gruplara mensup olanların kişisel tanıklıklarına başvurarak temel hak ihlallerini verilerle ortaya koymak ve bu yolla geçmişle hesaplaşma ve geçmişin işlenmesi süreçlerine katkı sunmaktır. Bu bağlamda gerçek bir toplumsal hesaplaşmanın/yüzleşmenin nasıl, hangi biçimlerde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğini sorgulamak BEKS’in başlıca kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. Araştırma kapsamında çıkan ürünlerin toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşılması ve gerek akademik alanda gerekse sivil toplumun diğer tartışma platformlarında tartışılır hale gelmesi ve böylelikle kamuoyunun duyarlılaştırılması da önemli hedeflerinizden biridir. Son ve sürmekte olan olan araştırmamız dördüncü kuşak Ermeni gençliğinin soykırım belleği üzerinedir.